Een warme thuis...

 

Een school met een missie

vrijdagavond 28 augustus 2020 werd in de gebouwen van het Sint-Barbaracollege, afdeling Trapstraat een concept voor “hedendaags basisonderwijs in een veranderende wereld” toegelicht voor de betrokken ouders van deze vestigingsplaats.
Willen we niet allemaal gelukkige kinderen die al hun meervoudige talenten kunnen ontwikkelen zoals ook de leerplannen voorschrijven met een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs? Spelen we in op de behoeften van al onze toevertrouwde kinderen ongeacht wat de stand van hun huidige ontwikkeling is? Zowel kinderen met een tijdelijke achterstand, alsook de meerbegaafde leerlingen of kinderen met bijzondere interesses en talenten? Een uitdaging voor elke basisschool!
De talentrijke ploeg van deze buurtschool vond de sleutels om met een positief en
gedragen project, onderbouwd door een sterke visie, duurzaam en toekomstgericht onderwijs voor te stellen. Daartoe wordt de komende jaren een beroep gedaan op de knowhow van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) KU Leuven waardoor een toekomstplan met principes en ambities voor een ‘sterk, duurzaam en veerkrachtig’ basisonderwijs kon worden voorgesteld.


“Geen holle woorden, geen slogans, geen methodeschool, geen nieuwe wijn in oude vaten maar een concept, geënt op ons succesvol traditioneel onderricht, met een positieve boodschap waarbij de lat niet té hoog, niet té laag maar ‘gepast’ ligt voor alle kinderen ongeacht afkomst, voorgeschiedenis, tempo, groei of omkadering” maakte directeur Marc De Groote duidelijk. Ordewoorden zijn betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid. Basisprincipes zijn aandacht voor alle kinderen ongeacht de stand van hun ontwikkeling, open communicatie tussen betrokken partners, teamwerk, sterke ouderbetrokkenheid met de nodige passie en talent.


In de praktijk wordt het principe van nestwerking toegepast: reeds vanaf 08.15 uur de
kinderen in warme nest. De kinderen krijgen tijd om afscheid te nemen van hun ouders, zij regelen een aantal praktische zaken zoals jassen uitdoen, boekentas schikken, materialen klaarzetten, opstarten klastablets, afwerken taken…

Voor de ouders is er ondertussen gelegenheid om een babbeltje te slaan met de leraar, afscheid te nemen, kennis te maken met de agenda van de dag,…
Tegen 08.30 uur zijn al de kinderen in hun nest en starten de klasactiviteiten met onder meer een administratief gedeelte, een inloopgesprek, een overlopen van de dagorde, een gespreksronde, de jarige van de dag…


Het doel is aangenaam thuiskomen en samen zijn in de klas, op verhaal komen en zicht krijgen op wat de dag brengt.


Nadien gaat dagelijks tot 11.15 uur alle tijd en aandacht naar de ontwikkeling
het wiskundig denken en de taalontwikkeling op maat van elk kind. Daartoe kiezen we gulzig voor ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij elk kind volgens zijn capaciteiten op zijn gepaste niveau werkt in grote en in kleine groepen, wat meer zelfvertrouwen geeft en zorgt voor motivatie en een positief zelfbeeld. Kinderen leren zo beseffen en aanvaarden dat er zaken zijn die ze heel goed kunnen en andere minder.Klasoverschrijdend worden er beheersingsniveaus voor taal en wiskunde ingericht. Elk kind wordt op basis van zijn persoonlijke ontwikkeling aangesproken en ingedeeld in deze aanvliegroutes. Het resultaat zijn gemotiveerde leerlingen in een gedifferentieerde werkomgeving.

Er werd werk gemaakt van groeipaden voor taal en wiskunde waarbij met een grondige kennis van eindtermen en neteigen ZILL-leerplan ballast overboord werd gegooid. Kinderen kunnen groeien en na evaluatie van aanvliegroute wisselen.

Zittenblijven wordt grotendeels vermeden en meerbegaafden krijgen hun uitdagingen.
Wekelijkse teamevaluatie is ingebouwd. Evalueren en rapporteren gebeurt op basis van het bereikt beheersingsniveau.

Tegen 11.15 uur volgt opnieuw ‘nesttijd’ maar ditmaal met ondersteuning van een zorgteam. Naast nestwerking en co-teaching kunnen kinderen individuele begeleiding krijgen, een taalbad,…
Ook leraars met een bijzondere expertise zoals logo, beweging, ict, STEM, muzische vaardigheden worden ingeschakeld zodat er ruimte komt voor motorische ontwikkeling, mediaontwikkeling, oriëntatie op de wereld, godsdienstbeleving,…
Wanneer je kinderen bezig ziet, dan valt het ontzettend op hoe geïnspireerd ze zijn. Kinderen dragen ongelooflijk veel aanleg, scheppingsdrang en talenten in zich. Die “muzische rijkdom” willen we als hedendaagse school koesteren en ontbolsteren. Na de middag loopt deze nestwerking trouwens door.

We zijn nog steeds van mening dat onze leerlingen best zo veel mogelijk de wereld om zich heen zelf ervaren en verkennen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Daarom worden heel wat leeruitstappen gedaan en komen er in het projectwerk heel wat leer- en leefdomeinen aan bod. Zo leren we onze kinderen naar de groeiende wereld rondom hen kijken. Publieke toonmomenten met projectresultaten illustreren waar de leerlingen werk van maakten: een expo, een schoolmuseum, een evenement, een optreden...

De taaldiversiteit in Vlaanderen wordt steeds groter. De school staat voor
uitdaging! Gelukkig zijn kinderen van jongsaf gemotiveerd om een nieuwe taal te leren. Vanaf de derde kleuterklas start een initiatie Frans tot het formeel leren van de Franse taal vanaf het vijfde leerjaar. Uniek is de speelse taalinitiatie Engels vanaf het tweede leerjaar vanuit wereldoriëntatie voor het volgend schooljaar. Onbewust, actief en spelenderwijs breiden de leerlingen hun talenkennis uit en leren ze grammaticale elementen en eigenheden kennen. Plezier beleven aan deze kennismaking staat bij de jongsten voorop!

Een hele boterham, maar met een frisse en talentrijke ploeg gaan wij deze uitdaging aan Op woensdag worden de ouders u
itgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken. Tijdens het koffiemoment krijgen ouders de kans om kennis te maken met andere ouders op een rustige en gezellige manier. Er is ruimte voor een gezellige babbel, gelegenheid om elkaar te leren kennen en nieuwe ouders worden wegwijs gemaakt. Ouders die nog niet voldoende Nederlands begrijpen, kunnen geholpen worden door andere ouders bij het ontcijferen en invullen van brieven en formulieren.


Dit koffiemoment is m.a.w.  een informeel info- en overlegmoment: het straf koffiemoment.
Het is een laagdrempelige activiteit waar alle ouders bij betrokken kunnen worden. Het biedt kansen om zowel ouders van andere culturen als autochtone ouders over de schooldrempel te helpen. Een koffiemoment past perfect in het oudervriendelijk beleid van een school. Een oudervriendelijke school zorgt ervoor dat ouders welkom zijn, zich echt thuis voelen  op school en dat er met hun mening en behoeften rekening wordt gehouden. De ouders krijgen nadien dan ook de unieke gelegenheid om de klas van hun kind te visiteren: als toeschouwer om de les te volgen of als volwaardige partner in de klas om een activiteit te helpen begeleiden.